Regulamin

Witamy w darmowy-portal-randkowy.pl, serwisie dla osób dorosłych, który umożliwia kontakt online jego użytkownikom. Korzystając z witryny internetowej darmowy-portal-randkowy.pl („Witryna internetowa”), zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania (niniejszej „Umowy”), niezależnie od tego, czy rejestrujesz się jako członek („Członek”). Jeśli chcesz zostać Członkiem i komunikować się z innymi Członkami oraz korzystać z usługi darmowy-portal-randkowy.pl („Usługa”), przeczytaj niniejsze Warunki użytkowania i wskaż swoją akceptację, postępując zgodnie z instrukcjami w procesie rejestracji.

Niniejsza Umowa określa prawnie wiążące warunki korzystania z witryny internetowej i członkostwa w Usłudze oraz może być modyfikowana przez darmowy-portal-randkowy.pl od czasu do czasu, zmiany takie będą skuteczne po opublikowaniu przez darmowy-portal-randkowy.pl na stronie internetowej.

1. Uprawnienia
Musisz się zarejestrować i zalogować jako członek darmowy-portal-randkowy.pl aby skorzystać ze strony internetowej. Członkostwo w Serwisie jest nieważne tam, gdzie jest zabronione. Korzystając ze strony internetowej, oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo, upoważnienie i zdolność do zawarcia niniejszej Umowy oraz do przestrzegania wszystkich warunków niniejszej Umowy.

2. Okres
Niniejsza Umowa zachowuje pełną moc i skuteczność w czasie korzystania ze strony internetowej przez Członka. Użytkownik może wypowiedzieć członkostwo w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, postępując zgodnie z instrukcjami na swoim koncie lub po otrzymaniu przez darmowy-portal-randkowy.pl e-mailowego zawiadomienia o wypowiedzeniu. darmowy-portal-randkowy.pl może z dowolnego powodu wypowiedzieć członkostwo, z chwilą wysłania powiadomienia na adres e-mail podany w zgłoszeniu do członka lub inny adres e-mail, który możesz później przekazać stronie darmowy-portal-randkowy.pl. Nawet po wygaśnięciu członkostwa niniejsza Umowa pozostanie w mocy.

3. Wykorzystanie niehandlowe przez członków
Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego i nie może być używana w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi. Organizacje, firmy nie mogą stać się Członkami i nie powinny ze strony korzystać w żadnym celu. Nielegalne i / lub nieautoryzowane korzystanie ze strony internetowej, w tym zbieranie nazw użytkowników i / lub adresów e-mail członków za pomocą środków elektronicznych lub innych środków w celu wysyłania niechcianych wiadomości e-mail i nieautoryzowanego tworzenia lub łączenia z witryną sieci Web, zostanie sprawdzone i zostaną podjęte działania, w tym między innymi, odszkodowania cywilne, karne i sądowe.

4. Prawa własności do treści na stronie darmowy-portal-randkowy.pl
darmowy-portal-randkowy.pl posiada i zachowuje wszelkie prawa własności do strony internetowej i Serwisu. Witryna internetowa zawiera materiał objęty prawami autorskimi, znaki handlowe i inne zastrzeżone informacje darmowy-portal-randkowy.pl oraz jej licencjodawców. Z wyjątkiem tych informacji, które są w domenie publicznej lub dla których otrzymałeś pisemne pozwolenie, nie możesz kopiować, modyfikować, publikować, transmitować, dystrybuować, wykonywać, wyświetlać ani sprzedawać takich zastrzeżonych informacji.

5. Treść zamieszczona na stronie
a. Rozumiesz i zgadzasz się, że darmowy-portal-randkowy.pl może przeglądać i usuwać wszelkie treści, wiadomości, komunikaty, zdjęcia lub profile darmowy-portal-randkowy.pl (zbiorczo „Treści”), które według własnego uznania darmowy-portal-randkowy.pl naruszają niniejszą Umowę lub które mogą być obraźliwe nielegalne lub mogą naruszać prawa, wyrządzać szkody lub zagrażać bezpieczeństwu Członków i Usłudze.
b. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za Treści, które publikujesz lub wyświetlasz (dalej „Post”) w Usłudze lub przekazujesz innym Członkom.
c. Wysyłając Treści do dowolnego obszaru publicznego darmowy-portal-randkowy.pl, automatycznie udzielasz, i oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo do udzielenia darmowy-portal-randkowy.pl nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, w pełni opłaconej, światowej licencji na użytkowanie, kopiowanie, wykonywanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie takich informacje i treści oraz przygotowywać prace pochodne lub włączać do innych prac takie informacje i treści oraz udzielać i autoryzować sublicencje na powyższe.
d. Poniżej znajduje się częściowa lista treści, które są nielegalne lub zabronione na stronie internetowej. darmowy-portal-randkowy.pl zastrzega sobie prawo do zbadania i podjęcia odpowiednich działań prawnych według własnego uznania przeciwko każdemu, kto narusza to postanowienie, w tym, bez ograniczeń, usunięciu naruszającej komunikacji z Serwisu i zakończeniu członkostwa takich osób. Obejmuje treści, które:
jest wyraźnie obraźliwe dla społeczności internetowej, takie jak Treści promujące rasizm, bigoterię, nienawiść lub jakiekolwiek obrażenia skierowane przeciwko jakiejkolwiek grupie lub osobie;
nęka lub popiera nękanie innej osoby;
obejmuje przekazywanie „wiadomości-śmieci”, „łańcuszków” lub niezamawianej masowej wysyłki lub „rozsyłania spamu”;
promuje informacje, o których wiesz, że są fałszywe, wprowadzają w błąd lub promują nielegalne działania lub zachowania, które są obelżywe, groźne, nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze;
promuje nielegalną lub nieautoryzowaną kopię dzieła chronionego prawem autorskimi innej osoby, na przykład dostarczania pirackich programów komputerowych lub linków do nich, dostarczania informacji w celu obejścia fabrycznie zainstalowanych urządzeń chroniących przed kopiowaniem lub dostarczania pirackiej muzyki lub linków do pirackich plików muzycznych;
zawiera strony z ograniczeniami dostępu lub hasła lub ukryte strony lub obrazy (te, które nie są połączone z inną dostępną stroną lub z innej dostępnej strony);
wyświetla wszelkiego rodzaju materiały pornograficzne lub erotyczne;
dostarcza materiałów, które wykorzystują osoby poniżej 18 roku życia w sposób seksualny lub agresywny, lub pozyskuje dane osobowe od osób poniżej 18 lat;
zapewnia instruktażowe informacje na temat nielegalnych działań, takich jak dokonywanie lub kupowanie nielegalnej broni, naruszanie czyjejś prywatności lub dostarczanie lub tworzenie wirusów komputerowych;
żąda podania haseł lub danych osobowych w celach komercyjnych lub niezgodnych z prawem od innych użytkowników; i
angażuje się w działalność komercyjną i / lub sprzedaż bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, takiej jak konkursy, loterie, barter, reklama i piramidy finansowe.
f. Użytkownik musi korzystać z Usługi w sposób zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami.
g. Nie możesz umieszczać w swoim profilu członka żadnego numeru telefonu, adresu zamieszkania, nazwiska, adresu URL lub adresu e-mail.
h. Nie możesz angażować się w reklamę lub zachęcanie innych Członków do kupowania lub sprzedawania jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem Usługi. Nie możesz przekazywać żadnych łańcuszków ani wiadomości-śmieci innym członkom. Chociaż darmowy-portal-randkowy.pl nie może monitorować postępowania swoich Członków poza witryną internetową, naruszeniem tych zasad jest także wykorzystywanie wszelkich informacji uzyskanych z Serwisu w celu nękania, wykorzystywania lub krzywdzenia innej osoby lub w celu skontaktowania się, reklamowania, żądać lub sprzedawać dowolnemu członkowi bez uprzedniej wyraźnej zgody. W celu ochrony naszych Członków przed takimi reklamami lub nagabywaniem, darmowy-portal-randkowy.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby e-maili, które Członek może wysyłać innym Członkom w ciągu 24 godzin do liczby, którą darmowy-portal-randkowy.pl uzna za stosowne w swojej wyłącznej mierze dyskrecji.

6. Polityka praw autorskich
Użytkownik nie może publikować, rozpowszechniać ani reprodukować w jakikolwiek sposób materiałów chronionych prawem autorskim, znaków towarowych lub innych zastrzeżonych informacji bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody właściciela takich praw własności. Nie ograniczając powyższego, jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana i opublikowana w Usłudze w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, prosimy o przekazanie naszemu Agentowi praw autorskich następujących informacji: elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; opis dzieła chronionego prawem autorskim, którego roszczenia zostały naruszone; opis miejsca, w którym materiał, który twierdzisz, narusza prawa, znajduje się na stronie internetowej; twój adres, numer telefonu i adres e-mail; pisemne oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oświadczenie dokonane pod karą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

7. Zastrzeżenia
darmowy-portal-randkowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepoprawne lub niedokładne Treści zamieszczone na stronie internetowej lub w związku z Usługą, niezależnie od tego, czy są one spowodowane przez użytkowników strony internetowej, Użytkowników czy przez którekolwiek z urządzeń lub programów związanych z Usługą lub wykorzystywanych w niej. darmowy-portal-randkowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie, czy to online, czy offline, jakiegokolwiek użytkownika strony internetowej lub członka serwisu. darmowy-portal-randkowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia, przerwania, usunięcia, wady, opóźnienia w działaniu lub transmisji, awarię linii komunikacyjnej, kradzież lub zniszczenie lub nieautoryzowany dostęp lub zmianę w komunikacji użytkownika lub użytkownika. darmowy-portal-randkowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy lub usterki techniczne jakiejkolwiek sieci lub linii telefonicznych, systemów komputerowych online, serwerów lub dostawców, sprzętu komputerowego, oprogramowania, awarii e-mail lub graczy z powodu problemów technicznych lub przeciążenia ruchu w Internecie lub dowolnej strony internetowej lub ich kombinacji, w tym obrażeń lub szkód dla użytkowników i / lub Członków lub komputera innej osoby, związanych z lub wynikających z uczestnictwa lub pobierania materiałów w związku z Siecią i / lub w związku z Usługą. Pod żadnym pozorem darmowy-portal-randkowy.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym obrażenia ciała lub śmierć, wynikające z korzystania z witryny internetowej lub Usługi przez jakąkolwiek osobę, jakichkolwiek Treści zamieszczonych na stronie internetowej lub przekazanych Członkom, lub jakichkolwiek interakcji między użytkownikami. strony internetowej, czy to online, czy offline. Witryna internetowa i Serwis są dostarczane „tak jak są”, a darmowy-portal-randkowy.pl wyraźnie zrzeka się wszelkiej gwarancji przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw. darmowy-portal-randkowy.pl nie może zagwarantować i nie obiecuje konkretnych wyników korzystania z witryny internetowej i / lub Usługi.

8. Ograniczenie odpowiedzialności
Z wyłączeniem jurysdykcji, w których takie postanowienia są ograniczone, darmowy-portal-randkowy.pl w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub osób trzecich za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przykładowe, przypadkowe, specjalne lub represyjne szkody, w tym również utracone korzyści wynikające z korzystania z Internetu. stronie lub Serwisie, nawet jeśli darmowy-portal-randkowy.pl został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, odpowiedzialność darmowy-portal-randkowy.pl z jakiegokolwiek powodu, niezależnie od formy działania, będzie zawsze ograniczona do kwoty zapłaconej, jeśli w ogóle, przez użytkownika do darmowy-portal-randkowy.pl za Usługa w okresie członkostwa.

9. Odszkodowanie
Użytkownik zgadza się zabezpieczyć darmowy-portal-randkowy.pl, jego spółki zależne, stowarzyszone, funkcjonariuszy, agentów oraz innych partnerów i pracowników, z tytułu jakichkolwiek strat, zobowiązań, roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów prawników, złożonych przez osoby trzecie z powodu lub wynikających z korzystania z Usługi przez Użytkownika z naruszeniem postanowień niniejszej Umowy i / lub wynikających z naruszenia niniejszej Umowy i / lub jakiegokolwiek naruszenia Państwa oświadczeń i gwarancji, o których mowa powyżej.

10. Inne
Niniejsza Umowa, zaakceptowana przy korzystaniu z witryny internetowej i potwierdzona przez stanie się Członkiem Serwisu, zawiera całość umowy między Użytkownikiem a darmowy-portal-randkowy.pl dotyczącej korzystania z witryny internetowej i / lub Usługi. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostała część niniejszej Umowy będzie nadal obowiązywać z pełną mocą.
W sprawach, których nie obejmuje ten regulamin, decyduje Administrator Usługi.

Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań dotyczących tej umowy.

Powyższy regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez darmowy-portal-randkowy.pl na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

PRZECZYTAŁEM NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZAM SIĘ ZE WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI ZAWARTYMI POWYŻEJ.